Koninklijke Waregemse ZwemClub "De Waterratten"

informatieplicht VZW

1. Organisatie
naam:    Koninklijke Waregemse Zwemclub - KWZC
adres:    Galgestraat 15 – 8790 Waregem
ondernemingsnummer:    0407.834.025
email:    info@kwzc.be
juridisch statuut: VZW

sociale doelstelling:
De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de zwemsport, zowel recreatief als competitief. Verder wil de vereniging bijdragen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding.
De vereniging biedt professionele begeleiding van zwemmers die het zwemmen wensen te beoefenen als sport in algemene zin en competitiesport in het bijzonder

2. Verzekeringen
De Koninklijke Waregemse zwemclub KWZC heeft een verzekeringspolis afgesloten bij ARENA n.v. Jozef II-straat 36-38, 1000 Brussel – tel 02/512 03 04 - arena@arena-nv. De polis en inhoud is op te vragen bij het secretariaat. 
algemene polis – verzekerd risico LO 1.102.170.A
algemene polis – verzekerd risico BA 1.102.171.A
Bijkomend : 
LO vrijwillige helpers – 1.102.170/026C

3. Vergoedingen
De KWZC Vzw werkt, wat de vergoedingen betreft voor het vrijwilligerswerk, met de wettelijke forfaitaire basis, zoals geregeld en geïndexeerd volgens het bepaalde in art. 10 van de wet van 3 juli 2005.
De vergoeding die het niveau van deze forfaitaire vergoeding niet overschrijdt dient op heden krachtens hetzelfde art.10 niet nader bewezen worden. 

4. Aansprakelijkheid
De vereniging KWZC Vzw is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken t.a.v. derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. 
Vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve als er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of indien hij/zij bedrog pleegde. Cf. ook het bepaalde in art. 5 wet 3 juli 2005. 

5. Geheimhoudingsplicht
Krachtens artikel 458 van het Strafwetboek is een vrijwilliger verplicht om informatie die eigen is aan de vereniging, geheim te houden, tenzij de wet anders verplicht of de vrijwilliger een getuigenis moet afleggen. De Koninklijke Waregemse Zwemclub KWZC verwacht van haar vrijwilligers dat zij deze geheimhouding respecteren. 

6. clubinformatie
Alle nuttige informatie mbt tot de werking van het bestuur en de club wordt verspreid via de website, de infoflash ( 6x per jaar)